Kalkulatory

Dwa przydatne kalkulatory: temperatury odczuwalnej czyli  
komfortu cieplnego oraz temperatury punktu rosy.  
Tę drugą wielkość, jako podstawowy parametr wzorcowy  
omawiamy szerzej w dziale:

Wieloparametrowy kalkulator opracowany przez firmę  
Vaisala polecamy do pobrania na stronie:
kalkulatory
 
 
 
TEMPERATURA ODCZUWALNA
Dlaczego często wydaje się, że jest nam chłodniej, niż wskazywałaby na to temperatura, jaką wskazuje termometr?
Pojęcie temperatury odczuwalnej używane jest przede wszystkim w meteorologii dla opisania zależności pomiędzy temperaturą, wilgotnością względną i prędkością wiatru, mierzoną dla tych celów na poziomie 10m. Niemniej jednak od pewnego czasu w niektórych źródlach pojawiło się pojęcie komfortu cieplnego. Jak wiadomo, niezależnie od różnic indywidualnych, granice komfortu cieplnego zawierają się pomiędzy 18 a 23°C.
W warunkach dużej wilgotności względnej temperatura zmierzona (statyczna) może być odbierana przez organizm człowieka jako niższa. Podobnie, lecz dużo wyraźniej, zmienia się odczuwalnie temperatury w warunkach zwiększonego przepływu powietrza, na przykład w pomieszczeniach, w których pracują klimatyzatory, nawiewające powietrze chłodne z prędkością powyżej 0,2m/s.
Zależność ustalona empirycznie wygląda następująco:
Ta = To + 0,33*e - 0,70*V - 4,00
natomiast prężność pary wodnej e obliczamy ze wzoru:
e = 6,105 * H/100 * exp[17,27*(To/(237,7+To)]
Ta - temperatura odczuwalna [°C]
To - temperatura otoczenia (statyczna) [°C]
e - prężność pary wodnej [hPa]
V - prędkość przepływu powietrza w punkcie [m/s]
H - wilgotność względna [%]
PROSTY KALKULATOR TEMPERATURY ODCZUWALNEJ
Temperatura
[°C]
Wilgotność względna
[%RH]
Prędkość przepływu powietrza
[m/s]
 
Prężność pary wodnej
[hPa]
Temperatura odczuwalna
[°C]
TEMPERATURA PUNKTU ROSY
Ważnym parametrem mierzonym przez niektóre termohigrometry jest temperatura punktu rosy Td. Jest to wartość temperatury, która musiałaby zostać osiągnięta przy danej wilgotności względnej, aby nastąpiła kondensacja pary wodnej. Im wartość Td bliższa jest aktualnie wskazywanej temperaturze, tym łatwiej w danych warunkach o wytrącenie się kondensatu, co można obserwować szczególnie na materiałach higroskopijnych, takich jak papier, który przy niewielkim spadku temperatury mięknie, bądź też na ścianach, na których zbiera się rosa. Jest to zatem parametr, którego pomiar bezpośredni ważny jest zarówno w chłodniach magazynowych, jak i w pomiarach warunkach w budynkach (np. dla administratorów, służb kontrolujących itp.)

Temperatura punktu rosy jest wzorcową, podstawową wartością pomiarową dla wszelkich przyrządów pomiarowych wilgotności względnej i innych wielkości skorelowanych z zawartością wody w mieszaninach powietrza i innych gazów.

Temperaturę punktu rosy dla znanej wartości temperatury i wilgotności względnej mierzonych bezpośrednio obliczamy ze wzoru:
Td =    H/100 *[112 + (0,9 *T)] + (0,1*T)-112
8
T - temperatura
H - wilgotność względna
Td - temperatura punktu rosy
PROSTY KALKULATOR TEMPERATURY PUNKTU ROSY
Temperatura
[°C]
Wilgotność względna
[%RH]
 
Temperatura punktu rosy
[°C]