Laboratorium Pomiarowe i Wzorcujące

Nasze Laboratorium specjalizuje się w pomiarach kwalifikacyjnych   laboratoryjnej aparatury pomocniczej i badawczej, a   także obiektów o kontrolowanych warunkach środowiskowych.
Prowadzi również wzorcowanie urządzeń pomiarowych temperatury, wilgotności względnej,   temperatury punktu rosy, zawartości dwutlenku węgla oraz ciśnienia. 
Nasz system jakości wdrożyliśmy i rozwijamy zgodnie z   wytycznymi normy PN-EN ISO 17025, a także zaleceniami publikowanymi w dokumentach EURAMET.
Bazując na wieloletniej praktyce metrologicznej, wykorzystując nowoczesne metody pomiarowe i wysokoprecyzyjną aparaturę pomiarową, realizujemy prace metrologiczne z zachowaniem wiarygodności i bezstronności z zachowaniem dokumentowania ścieżki spójności pomiarowej.

Laboratorium mobilne - pomiary na obiektach

Urządzenia termostatyczne blokowe
Urządzenia termostatyczne blokowe

Sprawdzenia kwalifikacyjne rozkładu i stabilności utrzymania temperatury w zakresie -100...+400°C, CMC 0,06°C:

- termocyklery i wybrane aparaty real-time

- termobloki i termomiksery
Łażnie wodne i termostaty cieczowe
Łażnie wodne i termostaty cieczowe

Sprawdzenia kwalifikacyjne rozkładu i stabilności utrzymania temperatury w zakresie 10...+400°C, CMC 0,06°C:

- łaźnie wodne i olejowe

- laboratoryjna aparatura badawcza i probiercza z termostatem cieczowym
Komory laminarne i wyciągi laboratoryjne
Komory laminarne i wyciągi laboratoryjne

Sprawdzenia kwalifikacyjne:

- komory laminarnych z poziomym i pionowym przepływem powietrza, klasy I, II i III oraz PCR zgodnie z normą PN-EN ISO 14644

- wyciągów laboratoryjnych zgodnie z normą PN-EN 14175
Urządzenia termostatyczne komorowe
Urządzenia termostatyczne komorowe

Sprawdzenia kwalifikacyjne stabilności i jednorodności temperatury w zakresie -90...1350°C, CMC 0,1°C w zakresie -90...270°C, w pozostałym zakresie 0,8°C:

- zamrażarki niskotemperaturowe

- chłodziarki i zamrażarki, również klasy AGD

- inkubatory i cieplarki

- sterylizatory parowe i powietrzne

- suszarki próżniowe i z wymuszonym obiegiem powietrza z opcją pomiaru liczby wymian powietrza w komorze roboczej

- piece laboratoryjne i analizatory laboratoryjne
Komory klimatyczne i fitotronowe, inkubatory atmosfery zmodyfikowanej
Komory klimatyczne i fitotronowe, inkubatory atmosfery zmodyfikowanej

Sprawdzenie kwalifikacyjne rozkładu i stabilności temperatury i wilgotności względnej CMC 0,1°C i 0,8%RH; w komorach fitotronowych natężenie oświetlenia w zakresie 0...20000Lx, CMC 2Lx

- komory i pomieszczenia klimatyczne w zakresie -40...+80°C, 0...100%RH

- komory i pomieszczenia fitotronowe w zakresie -40...+80°C, 0...100$%RH, 0...20000lx

- inkubatory z modyfikowaną zawartością dwutlenku węgla w zakresie +20...+60°C, 0...100%RH, 0...20% CO2
Pomieszczenia magazynowe
Pomieszczenia magazynowe

Sprawdzenia kwalifikacyjne, mapowanie pomieszczeń, CMC 0,1°C, 0,8%RH:

- magazynów

- archiwów

- pomieszczeń badawczych

- przestrzeni ładunkowych samochodów do transportu leków i innych materiałów w kontrolowanych warunkach

Laboratorium stacjonarne - wzorcowanie i badania

Pracownia higrometrii i parametrów środowiska
Pracownia higrometrii i parametrów środowiska

Wzorcowanie higrometrów i termohigrometrów z CMC 0,05°C i 1%RH

- termohigrometry i higrometry z wbudowanym elementem pomiarowym elektronicznym i włosowym w zakresie 0...100°C i 0...100%RH

- czujniki i przetworniki pomiarowe wilgotności względnej z wyjściem analogowym i cyfrowym 0...100°C i 0...100%RH

- czujniki, mierniki i przetworniki pomiarowe punktu rosy w zakresie -30...+40°C Td

Wzorcowanie mierników zawartości dwutlenku węgla z CMC 0,5% FS w zakresie 50...10000 ppm, 0...20% vol
Pracownia termometrii
Pracownia termometrii

Wzorcowanie termometrów z CMC 0,03°C:

- elektronicznych z czujnikami zewnętrznymi i wbudowanymi

- cieczowych - laboratoryjnych, normatywnych o konstrukcji do pomiaru w zaniurzeniu całkowitym i częściowym oraz w wykonaniach naściennych

- czujników temperatury z termoelementami rezystancyjnymi i termoelektrycznymi

- przetworników temperatury z wyjściami analogowymi i cyfrowymi

Wzorcowanie termometrów z optycznym układem pomiarowym z CMC 0,1°C na wzorcu o współczynniku emisyjności e=0,95:

- pirometry ręczne i stacjonarne w zakresie -20...+200°C

- kamery termowizyjne klasy użytkowej w zakresie -20...+200°C
Pracownia ciśnienia
Pracownia ciśnienia

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych ciśnienia względnego i absolutnego z CMC 0,02%:

- mierniki i rejestratory niskiego i bardzo niskiego ciśnienia i różnicy ciśnień od 10Pa

- mierniki i rejestratory ciśnienia i różnicy ciśnień w zakresie -1...3000 KPa

- rejestratory ciśnienia do autoklawów z wbudowanym elementem pomiarowym w zakresie do 500KPa

- barometry i rejestratory ciśnienia absolutnego w zakresie 800...1300 hPa
EMD Systemy Pomiarowe © 2004 - 2020